Fair
Art Beijing 2015
Agriculture Exhibition Center, Beijing
April 30 - May 3, 2015
Ge Yan
Li Rui
Qian Jiahua
Zhang Tianjun